Àrea jurídica

ORGANITZACIONS SOTA LES SEVES DIVERSES FORMES JURÍDIQUES
Societats mercantils:
 • Constitució de societats, modificació i adaptacions d'estatuts.
 • Ampliació i reducció de capital.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Fusions, escissions i transformacions.
 • Cessament i nomenament de càrrecs, poders mercantils.
 • Acords entre socis.
 • Tenidoria de llibres mercantils.

Sucursals i establiments permanents:

 • Assessorament i instrumentació per a la constitució de sucursals, establiments permanents i societats per a empreses estrangeres i no residents.
 • Societats civils i comunitats de béns:
 • Redacció d'estatuts.

Fundacions i associacions:

 • Constitució i govern.
DRET MERCANTIL

Assessorament i elaboració de contractes:

 • Contractes de préstec, agència, distribució, franquícia, subministraments, de serveis i de compravenda de mercaderies. Lísing i rènting. Contractes internacionals. Contractes d'arrendament i de compravenda de locals.
 • Compravenda d'empreses i negocis.
 • Conflictes i reclamacions extrajudicials de deutes, serveis, competència, etc.
DRET CIVIL
 • Testaments i acceptacions d'herències.
 • Donacions.
 • Compra venda i arrendament d'habitatges, segregació i agrupament de finques.
 • drets reals sobre béns mobles i immobles.
DRET ADMINISTRATIU I TRIBUTARI
 • Inspeccions, recursos i reclamacions davant l'Administració (llicències, permisos) i l'Administració Tributària local, autonòmica i estatal.
DRET LABORAL
 • Veure àrea laboral