Àrea de gestió

Fiscal
 • Comunicacions a l'Agència Tributària i a les hisendes locals d'altes, baixes o modificacions dels subjectes passius.
 • Liquidació i presentació d'impostos estatals, autonòmics i municipals segons el calendari del contribuent.
 • Confecció i presentació d'informacions declaratives del contribuent (resums anuals d'impostos, declaracions d'operacions amb tercers, estadística Intrastat).
Laboral
 • Altes i baixes d'empreses i de persones a la Seguretat Social.
 • Confecció de rebuts de salari i de liquidacions.
 • Confecció i renovació de contractes.
 • Comunicació d'altes, baixes i modificacions, i liquidació de les assegurances socials mitjançant el sistema RED.
Jurídica
 • Presentació d'escriptures als registres corresponents (mercantil, civil, de la propietat).
 • Legitimació de signatures.
 • Dipòsit de memòries i comptes anuals.
 • Legalització de llibres de comptabilitat.