Àrea laboral

GESTIO LABORAL I SEGURETAT SOCIAL:
 • Contractació laboral. Assessorament en les diferents modalitats de contractació i extinció de contractes de treball, així com en matèria de cotitzacions, bonificacions i incentius a la contractació.
 • Quantificació de costos salarials i costos empresarials de treballadors i plantilles.
 • Enquadrament en els règims de la Seguretat Social corresponents: règim general, autònoms, artistes, empleats de la llar, representants de comerç, etc. En particular, enquadrament de socis i administradors.
 • Assessorament en matèria de contingències protegides per la Seguretat Social.
 • Assessorament en polítiques de cotització i jubilació. Càlcul de les prestacions per pensions.

 

JURIDIC I LABORAL
 •  Redacció de contractes d'alta direcció i contractes de treball amb clàusules específiques exclusivitat, confidencialitat, no competència). Pactes de desplaçament.
 • Assitència i defensa legal del client davant reclamacions judicials i administratives en l'ordre social i contenciós administratiu laboral.
 • Assistència lletrada i representació davant el Jutjat Social en matèria d'acomiadaments i altres sancions, reclamació de pensions (viduïtat, incapacitats,...) Processos de modificació substancial de les condicions de treball i mobilitat geogràfica. Procediments de reclamació de quantitat.
 • Recursos davant el Tribulnal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Assistència i defensa del client en tot tipus d'actuacions davant la Inspecció de Treball. Al.legacions i recursos.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Presentació d'expedients davant el Fons de Garantia Salarial. 

 

ESTRANGERIA

 • Assessorament en general en dret d'estrangeria, i en particular a ciutadans de la Unió Europea. Processos d'expatriació.
 • Tramitació de les sol.licituts d'autorització de treball i residència (inicials, arrelament, i reagrupament familiar). Renovacions.
 • Recursos de reposició en casos de denegació