Àrea fiscal

Impostos directes:
 • Societats i renda:
  • Planificació i coordinació amb la comptabilitat
  • Plans d'amortització
 • Renda no residents:
  • Impostos directes per les rendes obtingudes a Espanya per part de societats i persones físiques no residents
  • Aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional
 • Successions i donacions:
  • Planificació de polítiques
  • Assessorament a entorns familiars
Impostos indirectes:
 • IVA i transmissions patrimonials (ITP):
  • Planificació i enquadrament d'operacions. Determinació de subjeccions i tipus impositius
  • Localització d'operacions amb estats membres i tercers països: determinació dels supòsits de subjecció o d'exempció
  • Inclusió de l'IVA en el règim d'exportadors
  • Recuperació de l'IVA suportat a Espanya per part de no residents.
Representació:
 • Nomenament de representant fiscal per a no residents
 • Representació i assistència davant de requeriments i d'inspeccions fiscals