Com treballem

Els nostres principis  es poden resumir en els següents:

• Valorem més tenir clients fidels que molts clients, ja que la fidelitat és el principal indicador de la qualitat del servei i de la seva relació amb el preu.
• També entenem que som dipositaris de la vostra confiança, ja que treballem amb dades confidencials que fem servir amb absoluta discreció.
Els nostres professionals són el nostre principal actiu, i per aquest motiu treballem en equip compartint experiències, alhora que potenciem la formació i la motivació per la feina ben feta.

Organització

A cada encàrrec que rebem dels nostres clients li assignem un responsable, que organitza la seva execució i assigna els treballs que cal realitzar a les persones que, en funció del seu perfil i coneixements, hi han d'intervenir.

El nostre protocol preveu que en obrir la fitxa del client, s'estableixi el calendari d'execució del treball, així com el calendari de les obligacions fiscals, mercantils i laborals associades a aquest, per garantir el control del seu compliment.

Disposem al seu torn d'un sistema de registre d'hores, que ens permet conèixer en retrospectiva els temps de dedicació a cada client i treball. Això ens permet conèixer la nostra eficiència per dur a terme els encàrrecs que rebem, i corregir les desviacions que es produeixen en l'execució del servei.

Durant l'execució del treball es mantenen les reunions necessàries amb el client per fer un seguiment del compliment dels objectius del seu encàrrec. En funció de l'estructura i dels recursos materials del client, desplacem la seva execució, en tot o en part, del treball a les seves oficines.

Per als clients de l'àrea metropolitana de Barcelona disposem d'un servei propi de missatgeria per recollir i lliurar documentació.

Honoraris
Sempre que els serveis sol.licitats són concurrents, establim una quota fixa, ja sigui trimestral o mensual, en funció de la freqüència de la nostra intervenció. Aquest és el cas dels nostres serveis de comptabilitat i dels fiscals, en què les quotes s'estableixen en les ofertes que aproven els nostres potencials clients. Als clients que demanden aquests serveis i que a més són persones jurídiques, se'ls repercuteix a més una única quota addicional a l'any pels treballs associats al procés de tancament.
L'àrea laboral funciona amb un sistema tarifari format per una quota fixa mensual, que depèn del nombre de centres de treball, més una quantitat per cada nòmina gestionada, la qual disminueix  a mesura que augmenta el nombre de nòmines. També hi ha tarifes per als serveis estàndard d'aquesta àrea.
Pel que fa als serveis jurídics, opcionalment nostres clients poden acollir-se a un sistema de consultes mitjançant pagament d'una quota fixa mensual. Aquests clients obtenen descomptes del 25% -30% quan ens fan encàrrecs extraordinaris.
Per a aquest tipus d'encàrrecs, i no només de l'àrea jurídica, solem pressupostar els honoraris, sempre que podem, en funció de la situació plantejada. Quan això no és possible, els càlculs es fan a partir de les hores emprades. Tant en un cas com en l'altre, distingim entre les hores de soci, les d'expert i les d'ajudant.