DECRET LLEI 36/2020 AMBIT IMPOST ESTADES ESTABLIMENTS TURISTICS I IRPF

El departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques amb les següets mesures:
Archivos descargables: 

 

1.     

La modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics prevista a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té efectes a partir de l'1 de juny del 2021 (inicialment prevista per a l’1 de juliol de 2020).

2.     

Amb efectes de l'1 de gener del 2020, els contribuents que, com a conseqüència de tenir més d'un pagadorde rendiments del treball, resultin obligats a presentar la declaració de l'impost, d'acord amb el que disposa l'article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es poden aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.